— Ойижон, автобусда бир аёлга жой бераётган эдим, у менга конфет узатди.
— Сен-чи, нима қилдинг?
— Конфетни олиб, яна ўрнимга ўтириб олдим.
— Нега?
— Бошқасидан ҳам конфет олишим керак-ку!