— Кўчада кетаётганингда қизил, кичкина одамча турганини кўрсанг нима қилган бўлардинг?
— Қизил одамча??? Милицияга телефон қилган бўлардим.
— Тентак, қанақа милиция!? Тўхтаб, машиналарга йўл беришинг керак.