— Дўстим, қурилишда ишлаб юрганимизда тепадан бошингга ғишт тушиб кетганди эсингдами?
— Ҳа, эсимда! Сен фарзандли бўлганинг эсингдами?
— Албатта, бўлмасам-чи!?
— Ўшанда қасдимни олиб бўлгандим...